Tanaka Shigeho is the Meiyo Shihan, and Fujimori Akira the Shihan.